ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ “ONE OF ONE HOTEL”

ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης εφαρμόζονται και περιγράφουν την χρήση του διαδικτυακού τόπου του One of One Hotel (www.oneofonehotel.com), ενώ ισχύουν  για κάθε χρήστη, και για κάθε μέσο μετάδοσής της (ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας) και σε κάθε μορφή μετάδοσης του περιεχομένου της (website, application κ.α.). Η χρήση του παρόντος ιστότοπου υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, σε συνάρτηση με οποιουσδήποτε άλλους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στις επιμέρους σελίδες οι οποίες εμφανίζονται-εμπεριέχονται εντός ή σε υποσελίδες του ιστότοπου (ήτοι οι συνολικοί «Όροι και Προϋποθέσεις») καθώς και σε όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι όροι “One of One Hotel”, “η Εταιρεία”, “μας”, “εμείς”, “εμάς”, “το Ξενοδοχείο”, “η ιστοσελίδα” και άλλοι παρόμοιοι όροι, όπως εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την ιστοσελίδα, αλλά και στον παρόντα Κανονισμό «Όρων & Προϋποθέσεων», μπορεί να αναφέρονται στην εταιρεία μας, το ξενοδοχείο , ή μία ή περισσότερες από τις άμεσες ή έμμεσες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες μας. Αυτοί οι όροι χρησιμοποιούνται μόνο για διευκόλυνση, ενώ δεν προορίζονται ως ακριβής προσδιορισμός οποιασδήποτε συγκεκριμένης νομικής οντότητας και ισχύουν για όλο το περιεχόμενό της ιστοσελίδας καθώς και για τις μεμονωμένες σελίδες αυτής.

Το One of One Hotel και η ονομασία  ιστοτόπου (domain name) www.oneofonehotel.com αποτελούν ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ACTRIUM Α.Ε.» που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, επί της οδού Δεληγιάννη, αρ. 59, με Τ.Κ. 144 52, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Θεοδόσιο Παντελίδη-Περγαντά.

Ο ιστότοπος του «One of One Hotel» (www.oneofonehotel.com) παρέχει πληροφορίες για τα ακίνητα που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ξενοδοχείου ή της εταιρείας, για ακίνητα τα οποία εκχωρούνται προς το ξενοδοχείο ή την εταιρεία ή προς τρίτους με franchise, για ακίνητα που ανήκουν στο ξενοδοχείο ή την εταιρεία, για ακίνητα για τα οποία έχει ληφθεί ειδική άδεια χρήσης από το ξενοδοχείο ή από την εταιρεία καθώς και για ακίνητα τα οποία έχει κατασκευάσει το ξενοδοχείο ή η εταιρεία, ενώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις με τρίτους που έχει το «One of One Hotel» και η εταιρεία, οι οποίες υπόκεινται στην εφαρμοστέα ελληνική νομοθεσία. Το «One of One Hotel» και η εταιρεία, μέσω αυτού του ιστοτόπου, διατηρούν κάθε δικαίωμα να λειτουργούν μέσω ιστότοπου ή οποιουδήποτε άλλου κατάλληλου μέσου που έχουν εγκρίνει για τη λειτουργία και προώθηση του One of One Hotel.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ «ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ» ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ, ΧΡΗΣΗ Ή ΚΤΗΣΗ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ.

Κάθε άτομο που επισκέπτεται, περιηγείται και χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο την ιστοσελίδα/ηλεκτρονική εφαρμογή της εταιρείας καθώς και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται προς χρήση μέσω αυτής, θεωρείται, αυτομάτως, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο του παρόντος συμφωνητικού, και συναινεί αλλά και συμφωνεί να υπόκειται στο σύνολο των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, όπως αναπτύσσονται κατωτέρω.

ΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ. Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα των χρηστών να είναι απολύτως ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά να  είναι περιορισμένη και να πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι υπεύθυνοι εκτέλεσης της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών εντάσσονται και δεσμεύονται 1. από τα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (εφεξής «Κανονισμός») καθώς και 2. από τη συνεργασία και την ειδική σύμβασή τους με εμάς, ως ορίζεται και από τη συναίνεση χρήσης την οποία παρέχουν οι χρήστες. Η χρήση και η πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα του One of One hotel, αποτελεί και αυτόματη αποδοχή όλων των κατωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων (εφεξής «Όροι»). Συνίσταται, επομένως, σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες των διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας της εταιρείας να μελετήσουν και να βεβαιωθούν ότι κατανοούν πλήρως τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους αναφερόμενους όρους χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη, να εξέλθει από τον διαδικτυακό τόπο/ηλεκτρονική εφαρμογή της εταιρείας και να απέχει εν γένει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των χρηστών του www.oneofonehotel.com αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας. Με την παρούσα ανάπτυξη των Όρων Χρήσης-Πολιτικής Απορρήτου της ιστοσελίδας, γίνεται επεξήγηση της χρήσης και της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με το Ν. 4624/2019 και το Ν. 5002/2022, καθώς και των μελλοντικών τροποποιήσεων αυτών, καθώς και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Η Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας της διατηρεί την υποχρέωση να παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σε πιθανούς πελάτες/επισκέπτες, σχετικά με α) τα βασικά και κύρια χαρακτηριστικά των δωματίων/σουιτών, των τοποθεσιών και των διαθέσιμων υπηρεσιών, β) πληροφορίες σχετικά με το κόστος κατόπιν σχετικού αιτήματος, γ) πληροφορίες διαθεσιμότητας, τις μεθόδους πληρωμής, τις διαδικασίες κράτησης καθώς και την περίοδο ισχύος κάθε προβαλλόμενης προσφοράς και τέλος, δ) τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή/επισκέπτη.

Προκειμένου η ιστοσελίδα www.oneofonehotel.com να λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα και οι προβαλλόμενες/προσφερόμενες υπηρεσίες να έχουν την βέλτιστη απόδοση, παρακαλείται κάθε επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας να αποδέχεται τη χρήση των Cookies, όπως αυτή περιγράφεται στους παρόντες Όρους, η οποία πραγματοποιείται αυτόματα κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Οι αναφερόμενοι οροί και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας, και οι πιθανές βελτιώσεις και τροποποιήσεις τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αντίθεσης που προκύψει από τροποποίηση των ανωτέρω νομικών πλαισίων, οι Όροι και Προϋποθέσεις  χρήσης που επηρεάζονται θα τροποποιούνται αντιστοίχως, ενώ το σύνολο του κειμένου των όρων/προϋποθέσεων θα παραμένει ως έχει.

To One of One Hotel και η εταιρεία διατηρούν εξ ολοκλήρου, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα της εξ ολοκλήρου μονομερούς μεταβολής των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων της ιστοσελίδας www.oneofonehotel.com, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών αυτής. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση σχετική με κάθε αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, μέσω της ηλεκτρονικής ανανέωσης της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης των όρων χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει στους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, θεωρείται αυτομάτως ότι συμφωνούν με τους νέους/ανανεωμένους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης που έχει επεξεργαστεί και θέσει η εταιρεία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών και του περιεχομένου της εταιρείας να επισκέπτονται, να διαβάζουν και να ελέγχουν, ανά τακτά διαστήματα, αν συμφωνούν με τους όρους χρήσης, προκειμένου να είναι πλήρως ενημερωμένοι για την ηλεκτρονική τους δραστηριότητα και προχωρούν στις ενέργειες που επιθυμούν.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σεβόμενοι πλήρως τους χρήστες/επισκέπτες/φιλοξενούμενους του www.oneofonehotel.com, παρέχονται όλες οι απαραίτητες νομικές πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική ταυτότητα της εταιρείας, όπως και οι πληροφορίες που αφορούν τις προσφερόμενες σουίτες, δωμάτια και υπηρεσίες που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, επιβεβαιώνοντας ότι είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και ενημερωμένες. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιφυλάσσεται σχετικά με τυχαία τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που είναι αδύνατον να προβλεφθούν ή μπορεί να προκύψουν ακούσια ή λόγω τεχνικών αδυναμιών ή λόγω δυσλειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας. Η απόλυτη και συνεχής ενημέρωση των φιλοξενούμενων/χρηστών/επισκεπτών του www.oneofonehotel.com, αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητά μας και για αυτό το λόγο λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενημερώνουμε τους χρήστες άμεσα και πλήρως, σχετικά με τη διαθεσιμότητα των σουιτών και δωματίων μας. Ωστόσο, οι διαδικτυακές ενημερώσεις των πληροφοριών της ιστοσελίδας μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα εντός μιας (1) ημέρας από την τροποποίησή τους.

Όλες οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες δωματίων, όπως προβάλλονται και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του www.oneofonehotel.com, είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς. Ωστόσο, εάν οι πληροφορίες και οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και είναι ανακριβείς, ελλιπείς ή δεν ανανεώνονται και δεν είναι επίκαιρες, αυτό θεωρείται ότι συμβαίνει λόγω λάθους ή λόγω ανωτέρας βίας ή λόγω πιθανής δυσλειτουργίας της λειτουργίας της ιστοσελίδας και η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.

Εκδηλώσεις/Προσφορές Προώθησης

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει πληροφορίες και να προωθεί συγκεκριμένα περιστασιακά/εποχικά προγράμματα προώθησης, εκδηλώσεις και προσφορές («Εκδηλώσεις/Προσφορές Προώθησης»). Σε περίπτωση που η εταιρεία μας αποφασίσει να διεξάγει μια προωθητική ενέργεια η οποία εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα, το πρόγραμμα, η εκδήλωση και η προσφορά αυτή θα υπόκειται στους δικούς της συγκεκριμένους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς. Σε περίπτωση που μια προωθητική ενέργεια η οποία εμφανίζεται σε αυτή την ιστοσελίδα δεν διαθέτει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία «όρων και προϋποθέσεων», ισχύουν οι Όροι και Προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί εδώ. Οι επισκέπτες της παρούσης, προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αίτηση κράτησης, παρακαλούνται να ανατρέξουν και να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς κάθε Εκδήλωσης/ Προωθητικής Προσφοράς. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να αποσύρει οποιαδήποτε Προωθητική Ενέργεια ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε περίπτωση που κάποια Προωθητική Ενέργεια ή μέρος αυτής, απαγορεύεται από τον νόμο, τότε αυτή ή το σχετικό μέρος αυτής θεωρείται άκυρο.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Η χρήση των υπηρεσιών του www.oneofonehotel.com και η περιήγηση ή η διενέργεια αιτήματος κράτησης από ανηλίκους είναι απολύτως απαγορευμένη. Ο ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από ανηλίκους και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από αυτούς. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μετά από την απαραίτητη προηγούμενη γονική συναίνεση. Εάν είστε κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών ή ανίκανοι να σχηματίσετε νομικά δεσμευτικές συμβάσεις σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με την εταιρεία μας, ώστε οι εκπρόσωποί μας να σας βοηθήσουν. Παρακαλούμε, όπως γνωρίζετε ότι μπορεί να ισχύουν επιπλέον όροι και προϋποθέσεις για κρατήσεις, αγορές, συναλλαγές, χρήσεις ή δραστηριότητες που μπορεί να ισχύουν στον ιστότοπο ή μέσω αυτού. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ανήλικοι χρήστες, από δική τους πρωτοβουλία, περιηγηθούν στον ιστότοπο της εταιρείας ή τοποθετήσουν αίτημα κράτησης αφού έχουν εισάγει ψευδείς πληροφορίες, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη πράξη τους, όπως η εγγραφή και συμπλήρωση φορμών επικοινωνίας και κρατήσεων. Μόλις παρατηρηθεί η περιήγηση από ανήλικο ή η ψευδής εισαγωγή προσωπικών δεδομένων ανηλίκου στον ιστότοπο της εταιρείας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων της εταιρείας μας θα  προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή όλων των καταχωρημένων πληροφοριών από τα αρχεία της εταιρείας μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το One of One Hotel παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας www.oneofonehotel.com πληροφορίες οι οποίες είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις σύμφωνα με τη δημοσιογραφική δεοντολογία, βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την ταυτότητα, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, και προβάλλονται στον διαδικτυακό της τόπο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την ορθότητα της διάδοσης ειδήσεων οι οποίες εκ των υστέρων κριθεί ότι διαφοροποιούνται από το αρχικό τους περιεχόμενο ενώ δεσμεύεται για τον συνεχή έλεγχο αυτών και την παροχή του καλύτερου δυνατού περιεχομένου προς τους επισκέπτες. Επιπλέον, η εταιρεία δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα, δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν κατά την κοινή χρήση. Ακόμη, όσον αφορά τις εκ σφάλματος καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διόρθωση αυτών.

To One of One Hotel φέρει την ευθύνη συνεχούς ελέγχου της ποιότητας παροχής των πληροφοριών  και των υπηρεσιών που προβάλλονται και παρέχονται μέσω του δικτυακού τόπου. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη προφύλαξης των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας από κάθε είδους σφάλματα και ιούς που οφείλονται σε παρεμβάσεις τρίτων. Επιπλέον,  δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ., που προκύπτει είτε από τη χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download), την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είτε από γενική αλλοίωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της ή από άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπροσθέτως, οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας του One of One Hotel θα πρέπει κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, ήτοι και κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας από τυχόν κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την κοινή χρήση του διαδικτύου (π.χ. να προστατεύουν την περιήγησή τους με πρόγραμμα προφύλαξης από ιούς).

Η χρήση που τελούν οι επισκέπτες του www.oneofonehotel.com, θα πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται τις προσταγές των κανόνων και των διατάξεων του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και κάθε σχετικής με τη χρήση ιστοσελίδων/εφαρμογών νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει σε κάθε να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ή/και σε σχέση με αυτόν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του One of One Hotel, ήτοι το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, υπηρεσίες, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ.) καθώς και οι παρεχόμενες, από αυτήν, υπηρεσίες προς τους χρήστες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και ανήκουν στην σφαίρα δικαιωμάτων χρήσης της εταιρείας και προστατεύονται από τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης που αφορά στα δικαιώματα της εταιρείας. Ακολούθως, όλα τα αναφερόμενα δικαιώματα, ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται κάθε είδους αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, παραγωγή νέων εργασιών με βάση το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου καθώς και  η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των παραπάνω δεδομένων και υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός ειδικών ονομασιών, εικόνων, φωτογραφιών, σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων καθώς και η χρήση κάθε άλλου προϊόντος των δεδομένων και των υπηρεσιών που παράγονται και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση και την προώθηση της λειτουργίας της εταιρείας μας και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Η παροχή και η εμφάνιση των δεδομένων και υπηρεσιών που ανήκουν στην εταιρεία προς τρίτους (άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες κ.λ.π), δεν συνίσταται ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος καθολικής χρήσης τους, δεδομένου ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Οι παραπάνω δραστηριότητες (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση (άδεια) της εταιρείας.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της εταιρείας μας, οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν, συμφωνούν και αναλαμβάνουν να πράττουν κάθε δραστηριότητα σχετική με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, με γνώμονα τους κανόνες που προβλέπονται εκ της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, την καλή πίστη και τις αρχές των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.oneofonehotel.com, η οποία αποσκοπεί στην αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, περιεχομένου που είναι παράνομο και προσβλητικό, φέρει βλαβερές συνέπειες για τους παραλήπτες, αποτελεί απειλή, ενόχληση, συκοφάντηση ή δυσφήμιση κατά της εταιρείας  και κατά παντός τρίτου (εταιρείας, οργανισμού ή προσώπου), ενσωματώνει ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και με κάθε τρόπο μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες περί απορρήτου πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου. Ακολούθως, απαγορεύεται γενικώς κάθε δραστηριότητα/χρήση που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμη, απαγορεύεται ρητώς η αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, καταστρατήγηση περιεχομένου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου που σχετίζονται με τα δικαιώματα περί ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων κάθε είδους. Άλλως και όλως επικουρικώς, Απαγορεύεται η με ή χωρίς βούληση μετάδοση και μεταφορά δεδομένων που παραβιάζουν τους κανόνες που επιβάλλονται από την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και τέλος οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος που ανήκει στην αποκλειστική εξουσία οιουσδήποτε τρίτου προσώπου.

Περιορισμός ευθύνης

Εκτός εάν απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, σε καμία περίπτωση το One of One Hotel δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε ειδική, έμμεση ή συνεπακόλουθη ζημία ή για οποιαδήποτε ζημία οποιασδήποτε φύσης, είτε στο πλαίσιο συμβάσεως ή αδικοπραξίας, που προκύπτει από τη χρήση ή την απόδοση αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου, ή από την εκτέλεση ή την μη εκτέλεση από το One of One Hotel ή από οποιοδήποτε τρίτο πάροχο προϊόντων και υπηρεσιών η οποία σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης θα ισχύει ανεξάρτητα από το εάν η διεκδίκηση που υποβάλλεται βασίζεται σε σύμβαση, αμέλεια, ή οποιαδήποτε άλλη θεωρία ανάκτησης, ακόμη και εάν το One of One Hotel έχει ειδοποιηθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Αποζημίωση

Οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες συμφωνούν να αποζημιώσουν σχετικά, και να μην επιδιώξουν την προσωπική ευθύνη και υποχρέωση της εταιρείας και των θυγατρικών αυτής, των διευθυντών αυτής, των εκπροσώπων αυτής, και των εργαζομένων αυτής προς αποζημίωσή τους, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων δικηγορικών αμοιβών, οι οποίες πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο, η οποία να  προκύπτει από τη χρήση που τελούν αυτοί στον παρόντα ιστότοπο, την παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με τον παρόντα κανονισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας, παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρείας. Το εν λόγω δικαίωμα, επιτρέπει στον χρήστη την ελεύθερη χρήση του για προσωπικούς σκοπούς στο βαθμό που δεν βάλλεται ο παρόν κανονισμός καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία. Εν προκειμένω, το περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης (άδεια), χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου του One of One Hotel αποτελεί ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό και μη αποκλειστικό περιορισμένο δικαίωμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μεταβίβαση των στοιχείων και των τίτλων της ιστοσελίδας ή/και της εταιρείας. To One of One Hotel διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν βάσει των νόμων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία δεν παραχωρούνται στον χρήστη/επισκέπτη, εκτός και αν υπάρξει αντίθετη συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και της εταιρείας. Όλα τα στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν/παρουσιάζονται από την παρούσα ιστοσελίδα καθώς και από τις υπηρεσίες της εταιρείας περιορίζονται. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται (α) η χρήση ή η αναπαράσταση δυνατοτήτων του λογισμικού ξεχωριστά, (β) η δημοσίευση, αντιγραφή, μίσθωση, εκμίσθωση ή δανεισμός του λογισμικού, (γ) η μεταβίβαση του λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση), (δ) η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών ή περιορισμών του λογισμικού, (ε) η αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς και (στ) κάθε άλλη τροποποίηση των στοιχείων και δεδομένων της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες υποχρεούνται να διατηρούν κάθε στοιχείο ή αντίγραφο που παραχωρείται/παρουσιάζεται από την εταιρεία στην μορφή την οποία αυτό παρέχεται και να σέβεται κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εταιρείας. Τέλος, απαγορεύεται ρητώς η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στοιχείων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρίας, για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό που αντίκειται στη συμφωνηθείσα με την εταιρεία χρήση.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Μοναδικός στόχος του ξενοδοχείου/της εταιρείας μας είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών/πελατών μας μέσω μιας μοναδικής προσωποποιημένης εμπειρίας. Με γνώμονα το να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον φιλικής και απλής χρήσης, φροντίζουμε να παρέχουμε και να διατηρούμε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας στο επίπεδο που σας αρμόζει. Προκειμένου να επιτύχουμε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα και να σας παρέχουμε τα υψηλά επίπεδα προσωποποιημένης εξυπηρέτησης που επιθυμούμε, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση κάποιων βασικών πληροφοριών των χρηστών. Όταν χρησιμοποιεί κάποιος τις υπηρεσίες μας, μας εμπιστεύεται κάποια από τα στοιχεία του που σχετίζονται άμεσα με την παροχή των υπηρεσιών μας. Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της ευθύνης  και εργαζόμαστε σκληρά για να προστατεύσουμε τα στοιχεία των πελατών μας, ούτως ώστε αυτός να κατέχει πάντοτε συνεχή και πλήρη έλεγχο για τη χρήση και αποθήκευση των δεδομένων του.

Με την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας www.oneofonehotel.com, σεβόμαστε το προσωπικό απόρρητο των χρηστών/επισκεπτών μας. Οφείλουμε να ενημερώσουμε συνοπτικά το χρήστη σχετικά με  τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που συγκεντρώνουμε, τον τρόπο αξιοποίησης τους καθώς και πληροφορίες σχετικές με τις ενέργειες που μπορεί να προβεί αν κάποια στιγμή μελλοντικά δεν επιθυμεί τη συλλογή ή περεταίρω επεξεργασία των πληροφοριών και των στοιχείων που συλλέγουμε κατά την επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά αποκλειστικά μόνο στα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που παρέχονται προς την παρούσα ιστοσελίδα από τους χρήστες.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα του ξενοδοχείου, ο χρήστης/επισκέπτης, δεν υποχρεούται ποτέ να παρέχει δεδομένα που σχετίζονται με τον ίδιο. Ως Προσωπικά δεδομένα ορίζονται όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες εκείνες οι οποίες συνιστούν στον προσδιορισμό της ταυτότητας του χρήστη/επισκέπτη. Συλλέγουμε πληροφορίες κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του επισκέπτη μας, οι οποίες σχετίζονται με τη δραστηριότητά του επισκέπτη στις υπηρεσίες μας, τις οποίες χρησιμοποιούμε για ενέργειες, όπως η βελτίωση της μορφής και τη δομής των υπηρεσιών που παρέχουμε. Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να γίνεται άμεσα ή έμμεσα.

Άμεσος προσδιορισμός μπορεί να γίνει εκούσια, απευθείας από τον χρήστη/επισκέπτη με πληροφορίες που μας παρέχουν οι ίδιοι μέσω της συμπλήρωσης των φορμών επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι πληροφορίες και στοιχεία όπως το όνομά του χρήστη, η ταχυδρομική του διεύθυνση, η ηλεκτρονική του διεύθυνση και ο αριθμός του τηλεφώνου του. Στόχος συγκέντρωσης των ανωτέρω πληροφοριών είναι η παροχή ύψιστων υπηρεσιών επικοινωνίας προς τους χρήστες/επισκέπτες. Η χρήση των πληροφοριών άμεσου προσδιορισμού παρέχει τη δυνατότητα ορθής και συγκεκριμένης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών/πελατών και της εταιρίας, η παροχή προσωποποιημένων απαντήσεων στα ερωτήματα που τίθενται και η βέλτιστη εξυπηρέτηση στο επίπεδο της παροχής των υπηρεσιών μας.

Έμμεσος προσδιορισμός του χρήστη μπορεί να γίνει μέσω πληροφοριών που σχετίζονται με τα ανωτέρω στοιχεία, όπως είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης της συσκευής, όπως η IP του χρήστη, ο browser που χρησιμοποιείται, το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους server μας, το από πού ήρθατε στο site μας (referrer) και άλλα παρεμφερή στοιχεία. Τα παραπάνω στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν, επακριβώς, τον χρήστη/επισκέπτη είναι, όμως, απαραίτητα για την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας των server μας, τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας, αλλά και την παροχή πληροφοριών στις αρχές σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Ακόμη, ο έμμεσος προσδιορισμός του χρήστη συνιστά στη μέτρηση του ποσοστού επισκεψιμότητας του www.oneofonehotel.com καθορισμό των απαιτήσεων και επιθυμιών των χρηστών και στη γενικότερη βελτιστοποίηση των συναλλαγών με την επιχείρηση.

Η εταιρία και το www.oneofonehotel.com δεσμεύεται στη λήψη όλων των τεχνικών μέτρων για να διασφαλίζεται η ύψιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά την μετάδοση, διαχείριση και αποθήκευσή τους, η φύση του διαδικτύου όμως είναι τέτοια που τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη προστασία. Βεβαιώνεται ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων των χρηστών από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών μας, έχουν μόνο οι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία εργαζόμενοι και συνεργάτες, αποκλειστικά για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Για την απλή χρήση του www.oneofonehotel.com δεν είναι απαραίτητη η επακριβής ταυτοποίηση των χρηστών/επισκεπτών. Η ταυτοποίηση των χρηστών και η συγκέντρωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών  γίνεται μόνο μετά από δική τους πρωτοβουλία για παράδειγμα, α) όταν επιθυμούν την επικοινωνία μαζί μας, β) για να ζητήσουν τη λήψη προσφοράς κράτησης, γ) για να ζητήσουν προσφορά για τη διενέργεια μιας εκδήλωσης, δ) για να ζητήσουν την λήψη προσφοράς για την οργάνωση μιας εμπειρίας, ε) για να κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας, στ) για να συμμετέχουν σε προωθητικές ενέργειες, προγράμματα προσφορών και διαγωνισμούς, ζ) για να μας στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να μας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, η) για να κάνουν εγγραφή στις προωθητικές μας ενέργειες. Η καταχώριση των στοιχείων του χρήστη/επισκέπτη κατά τη διενέργεια των ανωτέρω,  συνεπάγεται τη συναίνεσή του στη συλλογή, χρήση και διαβίβαση των προσωπικών του στοιχειών, βάσει των Όρων της παρούσας πολιτικής Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, η οποία τεκμαίρεται ότι έχει δοθεί με τη χρήση της παρούσης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679), καθώς και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 4619/2019, 5002/2022, 3471/2006  όπως ισχύουν σήμερα ή όπως θα ισχύουν στο μέλλον). Πιο συγκεκριμένα η εταιρία κατοχυρώνει το δικαίωμα να διατηρεί σε ασφαλές αρχείο και να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών που θα συλλέγονται με τα ανωτέρω αναφερόμενα μέσα, με στόχο την ασφαλή και προσωποποιημένη εμπειρία του χρήστη/επισκέπτη στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές εφαρμογές, στην εξυπηρέτηση του, στην υποστήριξη και ενίσχυση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ του χρήστη και του One of One Hotel, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους,  καθώς και για την γενικότερη προώθηση των συμφερόντων και υπηρεσιών του One of One Hotel κατόπιν ειδικής προς τούτο συγκατάθεσης του χρήστη.

Δεν συλλέγουμε συνήθως Προσωπικά Δεδομένα που ανήκουν σε Ειδικές Κατηγορίες Κατηγορίες που σχετίζονται με τους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με φυλή ή εθνικότητα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικές απόψεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας και γενετικά και βιομετρικά δεδομένα) ούτε συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Οι μόνες εξαιρέσεις σε αυτό είναιο χρήστης έχει κάνει τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών προφανώς δημόσια.

Οι επισκέπτες/πελάτες μπορεί να μας δώσουν τις πληροφορίες τους, προσωπικά όταν επισκέπτονται την τοποθεσία μας, ή όταν συμπληρώνουν τις φόρμες επικοινωνίας μας που αφορούν στην Κράτηση Δωματίου/Σουίτας, Κράτηση μιας Εμπειρίας, Διοργάνωση ενός γεγονότος ή απλώς Αίτηση Επικοινωνίας με έναν από τους εκπροσώπους μας.

Είδη προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε μέσω των φορμών επικοινωνίας μας ή στην τοποθεσία μας.

Κατόπιν αιτήματος του επισκέπτη, προκειμένου να προχωρήσουμε σε επίσημη προσφορά ή να πραγματοποιήσουμε κράτηση για Δωμάτιο/Σουίτα ή μια Εμπειρία / Εκδήλωση, μπορεί να συλλέγουμε τα προσωπικά τους στοιχεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή τους. Η συλλογή αυτών των πληροφοριών δεν περιλαμβάνει δεδομένα από τα οποία έχει αφαιρεθεί η ταυτότητα (ανώνυμα δεδομένα).

Συλλέγουμε, κατόπιν πρωτοβουλίας του επισκέπτη, διάφορα είδη προσωπικών πληροφοριών των επισκεπτών του ξενοδοχείου μας, των πελατών μας και των επισκεπτών του ιστοτόπου μας. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Δεδομένα Ταυτότητας που μπορεί να περιλαμβάνουν τον τίτλο των προσώπων, φύλο, όνομα, πατρώνυμο, επίθετο, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνία γέννησης κ.λπ. Εάν αλληλεπιδρούν μαζί μας μέσω κοινωνικών δικτύων, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το όνομα χρήστη του λογαριασμού τους στα κοινωνικά δίκτυα.

β) Δεδομένα Επικοινωνίας που μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση τιμολόγησης, την διεύθυνση κατοικίας, τη διεύθυνση email και τα νούμερα τηλεφωνικής επικοινωνίας.

γ) Δεδομένα Επίσκεψης που μπορεί να περιλαμβάνουν οποιαδήποτε ειδικά αιτήματα, οποιεσδήποτε πιθανές προτάσεις, τον σκοπό του ταξιδιού του επισκέπτη κ.λπ.

Μπορεί να συλλέγουμε ή να λαμβάνουμε τα δεδομένα των επισκεπτών μας όταν αλληλεπιδρούν μαζί μας μέσω αυτού του ιστότοπου, με ταχυδρομείο, τηλέφωνο ή email, ή μέσω κοινωνικών δικτύων, προκειμένου να προχωρήσουμε στις ακόλουθες διαδικασίες, ήτοι όταν α) κάνουν check-in και check-out, β) χρησιμοποιούν τη φιλοξενία μας, τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες μας, γ) χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες concierge που παρέχουμε, δ) παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις μας, ε) συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, προωθητικές ενέργειες ή έρευνες που τελούμε, στ) συμπληρώνουν την κάρτα στοιχείων επικοινωνίας και/ή ζ) μας δίνουν την επαγγελματική τους κάρτα.

Μπορεί να λάβουμε κάποια δεδομένα από τρίτους κατά τη διαδικασία κράτησης σχετικά με τη διαμονή, τη φιλοξενία, τις εμπειρίες ή τις υπηρεσίες μας στο ξενοδοχείο. Για παράδειγμα, όταν ο επισκέπτης κάνει χρήση των υπηρεσιών ολοκλήρωσης κρατήσεων μέσω τρίτου παρόχου για διαμονή, εστιατόρια, φιλοξενία κλπ ή όταν είναι επισκέπτες του ξενοδοχείου μας μας ως μέρος μιας ομαδικής ή εταιρικής κράτησης.

Όλα τα παραπάνω αναφερόμενα Προσωπικά Δεδομένα αποθηκεύονται στη μονάδα αποθήκευσης αρχείων της εταιρείας μας, υπό την εγγυημένη προστασία μας και τα χρησιμοποιούμε σύμφωνα με αυτόν τον Κανονισμό Πολιτικής Απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να μας ζητήσει να διαγράψουμε τα δεδομένα του ανά πάσα στιγμή από το σύστημά μας, οπότε και μετά από  σχετική έρευνα, όταν δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος που να μας απαγορεύει τη διαγραφή, να διαγράψουμε τα δεδομένα τους.

ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Όλα τα Δεδομένα που συλλέγουμε με πρωτοβουλία του χρήστη μέσω αυτού του ιστότοπου ή στις εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε την καλύτερη εμπειρία διακοπών στους επισκέπτες μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

Τα στοιχεία και δεδομένα που παραχωρούνται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του One of One Hotel μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να προέρχονται από στοιχεία που  καταχωρεί ο ίδιος ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης κατά την διαδικασία συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας, από στοιχεία που παραχωρούνται και καταχωρούνται όταν οι πελάτες μας ζητούν την παροχή πληροφοριών ή υπηρεσιών, μέσω τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και από τα στοιχεία που παραχωρούνται λόγω σύνδεσης μέσω τρίτου παρόχου (εφαρμογές ios, android, Facebook, Instagram, Google). Τα απαραίτητα στοιχεία για επικοινωνία με την εταιρεία είναι το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη/επισκέπτη. Η εταιρεία εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών και μπορεί να παραχωρήσει πρόσβαση σε αυτά σε τρίτους μόνο με συγκεκριμένη προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη, σχετικά με την αποκάλυψη και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και πάντα σύμφωνα με τους Όρους αυτής της Πολιτικής Απορρήτου. Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου της εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται, όπως αναφέρονται λεπτομερώς σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας.

Παρέχουμε, λοιπόν, τη δυνατότητα α) δημιουργίας μιας απόλυτα εξατομικευμένης εμπειρίας για τον χρήστη της ιστοσελίδας της εταιρείας, β) πρόσβασης σε όλες τις διαθέσιμες επιλογές, ειδικές προσφορές και γενικά συμμετοχή σε όλες τις προωθητικές ενέργειες που λαμβάνουν χώρα καθώς και στη διαδικασία της σύλληψη, γ) παροχή πλήρους πληροφόρησης στον χρήστη για την κράτησή του και εμπειρία της αρεσκείας του, δ) αποστολή όλων των ενημερωτικών-φορολογικών εγγράφων (αποδείξεις αγοράς και τιμολόγια) που αφορούν κάθε μεμονωμένο αίτημα/επίσκεψη/κράτηση ε) δημιουργία συγκεκριμένου ενημερωτικού υλικού που σχετίζεται με εμπορικές και προωθητικές ή μη ενημερώσεις, στ) διατήρηση όλων των επιλογών του χρήστη σχετικά με αιτήματα για συχνές ενημερώσεις, ζ) αποστολή μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του χρήστη κατόπιν αδείας του/της , η) αποστολή ενημερωτικού δελτίου με ενημερωτικό διαφημιστικό υλικό της επιλογής και αρεσκείας του χρήστη, θ) παροχή μη αναγνωρίσιμων δεδομένων σε τρίτους για στατιστικούς λόγους και τέλος ι) διατήρηση όλων των επιλογών των χρηστών, καθώς και επιβεβαίωση όλων των αλλαγών που αφορούν τις προαναφερόμενες επιλογές .

Γενικά, πέραν των προαναφερόμενων πιθανοτήτων, σε ορισμένες περιπτώσεις και πάντα υπό τις προϋποθέσεις που επιβάλλει ο Νόμος ή σχετικές δικαστικές αποφάσεις, είναι δυνατή η συλλογή, διατήρηση, χρήση και παροχή προσωπικών δεδομένων χρήστη/επισκέπτη/πελάτη που έχουν συλλεχθεί. με επίσκεψη/περιήγηση στο www.oneofonehotel.com χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη.

Ασφάλεια Δεδομένων κατά την επίσκεψη

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, τα οποία καταχωρούνται σε έντυπη μορφή, θα φυλάσσονται σε κλειδωμένο ντουλάπι αρχειοθέτησης, συρτάρι ή χρηματοκιβώτιο, με περιορισμένη πρόσβαση εντός του χώρου της εταιρείας. Τα εμπιστευτικά έγχαρτα αρχεία δεν θα παραμείνουν χωρίς επιτήρηση ή σε εύκολη πρόσβαση προς οποιονδήποτε ή σε τοποθεσία όπου υπάρχει γενική πρόσβαση. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης για την προστασία των πληροφοριών σε περίπτωση κλοπής. Τα ψηφιακά δεδομένα κωδικοποιούνται, κρυπτογραφούνται ή προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, σε μια μονάδα δίσκου δικτύου εκ του οποίου δημιουργούνται τακτικά αντίγραφα ασφαλείας εντός και εκτός της τοποθεσίας του ξενοδοχείου. Όλα τα μέλη του προσωπικού διαθέτουν τα δικά τους ασφαλή στοιχεία σύνδεσης και κωδικούς πρόσβασης ενώ κάθε υπολογιστής ζητά τακτικά από τους χρήστες να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασής τους. Τα email που περιέχουν ευαίσθητες ή εμπιστευτικές πληροφορίες προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, εάν υπάρχουν μη ασφαλείς διακομιστές μέσω των οποίων πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ του αποστολέα και του παραλήπτη. Η ασφάλεια των υπολογιστών και των συστημάτων αποθήκευσης και η πρόσβαση σε αυτά παρακολουθείται συνεχώς.

Για πόσο διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/επισκέπτη μας

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/επισκέπτη μας μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποίησης τυχόν νομικών, λογιστικών ή απαιτήσεις δημιουργίας μελετών ενημέρωσης.

Για να αποφασίσουμε για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να διατηρήσουμε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή κοινοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστώνκαι εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νόμιμες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να διατηρούμε βασικές πληροφορίες για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας (συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Επικοινωνίας, Ταυτότητας, Οικονομικών και Συναλλαγών) αφού παύσουν να είναι πελάτες για φορολογικούς σκοπούς, πληροφορίες που θα διαγραφούν/καταστραφούν μετά τη συμπλήρωση της απαραίτητης νομίμου προβλεπόμενης περιόδου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να αφαιρέσουμε τα στοιχεία ταυτότητας του επισκέπτη από τα προσωπικά του δεδομένα (ώστε να μην μπορεί πλέον να συσχετιστεί με αυτά) εφαρμόζοντας τις κατάλληλες τεχνικές ανωνυμοποίησης, για στατιστικούς λόγους, οπότε ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες επ’ αόριστον χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.

ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης που πλαισιώνουν τη λειτουργία του www.oneofonehotel.com, ρυθμίζουν πλήρως το δικαίωμα της εταιρείας να χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη/επισκέπτη. Οι πληροφορίες που παρέχονται και συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς συγκεκριμένων υπηρεσιών προς τους χρήστες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, εκτός εάν έχει επιβεβαιωθεί διαφορετικός τύπος χρήσης από τον χρήστη/επισκέπτη/πελάτη. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγουμε ή χρησιμοποιούμε δεδομένα που δεν είναι απολύτως απαραίτητα για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του ιστότοπου, τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη, τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που στοχεύει στη βελτίωση του περιβάλλοντος χρήσης/επίσκεψης/περιήγησης μας. Σε περίπτωση τροποποίησης/αλλαγής σχετικά με μελλοντική χρήση Προσωπικών Δεδομένων, για τα οποία έχουμε ήδη συναίνεση χρήστη, θα ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων τους χρήστες/επισκέπτες/μέλη/πελάτες μας μέσω ενημέρωσης του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ανανέωση άδειας.

Όλα τα Προσωπικά Δεδομένα και Πληροφορίες Χρήστη αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές (προστατεύονται από ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης και τείχη προστασίας).

Έχοντας υπόψη την ανάγκη παροχής υψηλής ποιότητας ασφάλειας και ασφάλειας στους πελάτες μας, όλες οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.oneofonehotel.com ή σχετικών εφαρμογών προστατεύονται από τεχνολογία κρυπτογράφησης κωδικών. Όλες οι τραπεζικές πληροφορίες πελατών που ενδέχεται να ζητηθούν κατά τη διαδικασία πληρωμής διαχειρίζονται από τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών της τράπεζας σε κρυπτογραφημένο ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον. Σημειώνεται, λοιπόν, ότι μόνο οι απολύτως απαραίτητες πληροφορίες αποθηκεύονται από το σύστημά μας και μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για όσο διάστημα είναι κρίσιμο για τη συμφωνία και την εκπλήρωση της εμπορικής συναλλαγής.

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την ευθύνη μας απέναντι σε κάθε χρήστη/επισκέπτη/επισκέπτη της ιστοσελίδας του One of One Hotel, υπενθυμίζουμε και υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι κάθε χρήστης πρέπει να γνωρίζει πλήρως ότι η αποστολή και η λήψη δεδομένων με τη χρήση του Διαδικτύου συνεπάγεται ενδεχόμενα μη ασφαλούς λειτουργίας και διαβίβασης δεδομένων και συνεπώς η εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος προστασίας δεδομένων για τους χρήστες/πελάτες μας. Παρόλα αυτά, είναι αδύνατο να εγγυηθεί κανείς την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω της χρήσης στο Διαδίκτυο ή οποιαδήποτε πιθανή ζημιά που μπορεί να προκύψει από αμέλεια του χρήστη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δεδομένα και οι πληροφορίες που μας παρέχονται όταν οι χρήστες/επισκέπτες επικοινωνούν με την εταιρεία μας, αποθηκεύονται και προστατεύονται για μελλοντική χρήση, όπως αναφέρεται παραπάνω. Η αποστολή e-mail στην Εταιρεία μας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας επιλέξει ο χρήστης, θεωρείται ως συναίνεση στη χρήση των δεδομένων του. Κατά συνέπεια, οι χρήστες μάς επιτρέπουν να στέλνουμε email για την προώθηση της λειτουργίας και των υπηρεσιών της εταιρείας που μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Οι χρήστες θα έχουν επίσης το δικαίωμα να επιλέξουν τον τύπο και τη συχνότητα ειδοποίησης/επικοινωνίας που επιθυμούν να λαμβάνουν από εμάς, με βάση τις οδηγίες που αναγράφονται αναλυτικά στο email που θα λάβουν. Προσπαθούμε και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP (Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου) για να παραδίδουμε email ενημερωσης κρατήσεων στις διευθύνσεις email που παρέχονται από τους εγγεγραμμένους χρήστες/μέλη, αλλά υπάρχει πάντα η ατυχής πιθανότητα να καταλήξουν να παραδοθούν ως ανεπιθύμητα/άχρηστα email. Όταν λάβετε ένα μήνυμα από τη διεύθυνση email μας, εγγραφείτε και αποθηκεύστε τη διεύθυνση μηνύματος του μηνύματός μας στην ασφαλή λίστα επαφών σας. Οι χρήστες διατηρούν πάντα το δικαίωμα να διαγραφούν από αυτήν την υπηρεσία. Επιπλέον, σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής χρήσης δεδομένων/πληροφοριών χρήστη για συγκεκριμένες διαφημιστικές προωθητικές ενέργειες εταιρείας, τα δεδομένα/πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δεδομένα και πληροφορίες που παρέχονται από χρήστες/επισκέπτες του www.oneofonehotel.com μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν υπάρχει νόμιμος λόγος ή αν αφορούν σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη νομική υποχρέωση που απορρέει από ελληνική, ευρωπαϊκή ή/και διεθνή νομοθεσία ή σε διάταγμα που εκδίδεται από την εισαγγελία, σύμφωνα με τις εκάστοτε νόμιμες διαδικασίες. Επιπλέον, οι χρήστες μας επιτρέπουν να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες τους για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό ή τη διερεύνηση εγκλήματος που διαπράχθηκε ενάντια στα συμφέροντα της εταιρείας, καθώς και οποιασδήποτε απάτης, απώλειας ή κατάχρησης των συστημάτων και των υπηρεσιών μας, για την προστασία τόσο των συμφερόντων της εταιρείας όσο και των συμφερόντων των χρηστών/επισκεπτών μας. Ο παρών Κανονισμός Πολιτικής Απορρήτου διατηρεί την ισχύ του σε όλα τα μέσα προβολής/προβολής της εταιρείας (ιστοσελίδα/εφαρμογή για κινητά κ.λπ.) και ιδιαίτερα μέσω της περιήγησης στο www.oneofonehotel.com

Σε περίπτωση παραπομπής/ανακατεύθυνσης των χρηστών από τον ιστότοπο του One of One Hotel σε ιστότοπους τρίτων μέσω συνδέσμων που υπάρχουν/προωθούνται στο www.oneofonehotel.com (π.χ. σύνδεσμοι, υπερσύνδεσμοι, banners), η εταιρεία δεν ευθύνεται. Μετά την παραπομπή/ανακατεύθυνση χρήστη, τα Προσωπικά Δεδομένα/Πληροφορίες υπόκεινται στην εξουσία/ανησυχία των εν λόγω πρωτοβουλιών/κανονισμών τρίτων, που περιγράφουν τη δική τους πολιτική απορρήτου χρήστη και τη διαχείριση δεδομένων.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία διατελούν ως ένα βιομηχανικό πρότυπο και είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία των περισσότερων web τοποθεσιών. Η χρήση τους γίνεται, κυρίως, για συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, για τη διευκόλυνση της πρόσβασης, επίσκεψης και παραμονής ενός χρήστη σε μία συγκεκριμένη ιστοσελίδα/mobile εφαρμογή, καθώς και την βέλτιστη εμπειρία χρήσης.

Η  χρήση των cookies επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών από το One of One Hotel που δε θα ήταν δυνατό να παρασχεθούν χωρίς αυτά. Τα cookies, μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό διακομιστή (www.oneofonehotel.com) στον σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή/tablet/mobile συσκευής του χρήστη που επισκέπτεται την συγκεκριμένη ιστοσελίδα/mobile εφαρμογή, προκειμένου να συγκεντρωθούν και να τηρηθούν τα στατιστικά στοιχεία που βοηθούν  στην παροχή μιας ιδανικής, προσωποποιημένης εμπειρίας. Κατά την επόμενη επίσκεψη στον ιστότοπο ή την mobile εφαρμογή της εταιρείας, τα cookies θα επιτρέπουν την αναγνώριση του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείται, θα αποθηκεύουν κάποιες προτιμήσεις του χρήστη καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που είναι απαραίτητη για την καλυτέρευση της λειτουργικότητας των υπηρεσιών της εταιρείας. Τα cookies είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία του συστήματός μας, και η απόρριψή τους ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την δυσχέρανση προβολής και παροχής συγκεκριμένων δυνατοτήτων και υπηρεσιών.

Τα cookies χρησιμοποιούνται προκειμένου να προβάλουμε με ορθό τρόπο το διαφημιστικό περιεχόμενο που ενδιαφέρει τους χρήστες καθώς και τις υπηρεσίες που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές του προτιμήσεις και ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για αποθήκευση στοιχείων προσωποποίησης του χρήστη/επισκέπτη και σε καμία περίπτωση δεν ενδέχεται να βλάψουν το λειτουργικό σύστημα της πλατφόρμας πρόσβασης.

Ακολούθως, τα cookies δεν επηρεάζουν τα αποθηκευμένα αρχεία του χρήστη. Δυνατότητα πρόσβασης, ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής των πληροφοριών που αποθηκεύονται μέσω των cookies έχει μόνο ο ιστότοπος από τον οποίο αυτά μεταμορφώθηκαν/επεξεργάστηκαν. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης/επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής του (chrome, firefox, safari, edge κλπ) να επιλέξει τη διαγραφή των ήδη υπαρχόντων  cookies. Ως εκ τούτου τα cookies αποθηκεύονται στη συσκευή του χρήστη προσωρινά και μεταφέρονται μόνο στον διακοσμητή μας όταν ο επισκέπτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας.

Αυτή η Πολιτική Χρήσης Cookies αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και συνδέεται άμεσα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και με τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης του www.oneofonehotel.com. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα την Πολιτική Χρήσης Cookies, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/επισκέπτη. Κάθε αλλαγή που εφαρμόζεται στην παρούσα Πολιτική, θεωρείται έγκυρη από τη στιγμή της δημοσίευσής της στον παρόντα ιστότοπο. Συνιστάται ιδιαίτερα όλοι οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες να ελέγχουν και να διαβάζουν προσεκτικά την Πολιτική Χρήσης Cookies προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις. Επομένως, κάθε χρήστης/επισκέπτης/πελάτης που εισέρχεται και περιηγείται στον ιστότοπο της εταιρείας, τεκμαίρεται ότι συμφωνεί και συναινεί με την Πολιτική Cookies του ιστότοπου, καθώς και με οποιεσδήποτε μελλοντικές ενημερώσεις.

Στο One of One Hotel συνεργαζόμαστε με άλλους ιστότοπους για να προσφέρουμε στους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες μας την υψηλότερη δυνατή ποιότητα σε όλους τους τομείς των υπηρεσιών μας, έτσι υπάρχει πάντα η πιθανότητα όταν χρησιμοποιείτε/επισκέπτεστε τον ιστότοπο της εταιρείας μας, θα παρατηρήσει ότι διαφορετικοί ιστότοποι αποθηκεύουν cookies στον υπολογιστή/tablet/κινητή συσκευή σας (π.χ. youtube.com, facebook.com, twitter.com, google.com). Η εταιρεία μας δεν διαχειρίζεται τα cookies που αποθηκεύονται από τρίτα μέρη ή άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και προβάλλονται μέσω του ιστότοπού μας, καθώς αυτοί οι τρίτοι και οι εταιρείες κατέχουν και διαχειρίζονται τα δικά τους cookies, ανεξάρτητα από τη λειτουργία των υπηρεσιών τους στο www.oneofonehotel .com.

ΕΙΔΗ COOKIES

Τα Cookies που χρησιμοποιούνται από το www.oneofonehotel.com  μπορεί να είναι α) μόνιμα, β) προσωρινά/μια χρήσης-επίσκεψης και προκύπτουν μόνο κατά τη διάρκεια της εκάστοτε επίσκεψης του χρήστη και γ) μόνιμα και προσωρινά.

Οι κατηγορίες των cookies που χρησιμοποιούνται αναλύονται κατωτέρω, καθώς δίδεται στον χρήστη/επισκέπτη η δυνατότητα να επιλέξει την απενεργοποίηση κάποια κατηγορίας, πέραν των άκρως απαραίτητων που δεν μπορεί να απενεργοποιηθούν.

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε με σωστό τρόπο τις απαιτούμενες από τον χρήστη/επισκέπτη υπηρεσίες μέσω  του www.oneofonehotel.com. Τα cookies αυτά είναι που επιτρέπουν την περιήγηση στον δικτυακό τόπο και τη χρήση των λειτουργιών χωρίς παρεμβολές. Λόγω των Cookies επιτυγχάνεται η ασφαλής σύνδεση του χρήστη και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Τα τεχνικά cookies σχετίζονται αυστηρά με τη χρήση της ιστοσελίδας ενώ είναι απαραίτητα για να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια σχετικά με τις πληροφορίες που αναζητά ο χρήστης/επισκέπτης. Σε καμία περίπτωση δεν είναι cookies  τα οποία διατηρούν στοιχεία ταυτότητας του χρήστη και οδηγούν στην ατομική του ταυτοποίηση. Χωρίς τα απαραίτητα Cookies, η ομαλή λειτουργία του www.oneofonehotel.com δεν είναι δυνατή.

Cookies Λειτουργικότητας

Τα cookies λειτουργικότητας παρέχουν τη δυνατότητα στην ιστοσελίδα της εταιρείας να διατηρεί βασικές επιλογές του χρήστη όπως είναι η γλώσσα κτλ. και έτσι να παρέχονται προσωποποιημένες υπηρεσίες. Τα cookies λειτουργικότητας δεν παρακολουθούν την επισκεψιμότητα και δραστηριότητα των χρηστών σε άλλους ιστοτόπους. Σε περίπτωση μη αποδοχής χρήσης των Cookies λειτουργικότητας θα επηρεαστεί η απόδοση λειτουργίας της ιστοσελίδας καθώς θα απαιτείται η επαναλαμβανόμενη καταχώρηση των επιλογών του χρήστη σχετικά με την περιήγησή του.

Cookies Στατιστικών (Google Analytics)

Τα Cookies στατιστικών αξιοποιούν τις πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας από τους επισκέπτες, όπως είναι οι ιστότοποι που επιλέγουν οι χρήστες να επισκεφτούν, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μεγαλύτερης προτίμησης των χρηστών μας, τα δεδομένα για τα οποία έχουν λάβει γνώση οι χρήστες, καθώς και κάθε λάθος μπορεί να συνάντησαν οι χρήστες κατά την περιήγησή τους στην ιστοσελίδα του www.oneofonehotel.com, προκειμένου να γίνουν δεδομένα στατιστικής μελέτης σχετικά με τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας.

Cookies Marketing

Ta Cookies Marketing βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με τις προτιμήσεις και τις επιλογές του χρήστη/επισκέπτη καθώς και το περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Με βάση αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται περισσότερο εξειδικευμένες και προσωποποιημένες διαφημιστικές πληροφορίες από εμάς, από παρόχους υπηρεσιών και τρίτους με τους οποίους συνεργαζόμαστε για την παροχή διαφημίσεων.

Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα Cookies Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν τη γέφυρα μεταξύ της ιστοσελίδας της εταιρείας και τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Με τη χρήση αυτών μας δίνεται η δυνατότητα να εντάσσουμε πληροφορίες από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας(π.χ. «plugins» από Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, Booking κτλ.)., και αντίστροφα πληροφορίες της εταιρείας που ενδιαφέρουν τους χρήστες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Κάθε φορά που κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας www.oneofonehotel.com επισκέπτεται μέσω αυτής συνδέσμους, hyperlinks ή ιστοτόπους τρίτων μερών που φιλοξενούνται στην παρούσα ιστοσελίδα, μεταφέρονται στο διαδικτυακό περιβάλλον αυτών και ενεργώντας με δική τους απόλυτη ευθύνη, υπόκεινται πλέον στην πολιτική cookies που διατηρούν τα τρίτα αυτά μέρη.  Η εταιρεία και το ξενοδοχείο αυτής δεν θα φέρουν καμία ευθύνη σε σχέση με οιοδήποτε ζήτημα προκύψει από την χρήση και αποθήκευση cookies ιστοτόπου τρίτου μέρους που επισκέφτηκε ο χρήστης της ιστοσελίδας www.oneofonehotel.com ακόμα και αν κατευθύνθηκε σε αυτή μέσω συνδέσμου που προβλήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

* Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με τη χρήση των cookies τηρούνται για 1 μήνα από τη στιγμή που θα δώσουν οι επισκέπτες μας την συγκατάθεση τους, κατά την είσοδο τους στην ιστοσελίδα μας, για την χρήση cookies.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων : Θεοδόσιος Παντελίδης-Περγαντάς e-mail: [email protected].

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει και εμφανίζει δεδομένα όπως διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο με σκοπό την προώθηση, τη διαφήμιση και την προβολή υλικού στον χρήστη. Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το ακριβές περιεχόμενο του υλικού που προβάλλεται στους χρήστες, καθώς και σε περίπτωση που κάποιος κρίνει ότι θίγεται, από οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς. οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η εταιρεία ελέγχει το περιεχόμενο των διαφημίσεων που εμφανίζονται σε αυτήν και λαμβάνει κάθε δυνατή ενέργεια για τη διατήρηση του περιεχομένου που προβάλλεται μέσω αυτής λαμβάνοντας υπόψη την ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται για τις ενέργειες των χρηστών που προκλήθηκαν ή μπορεί να θεωρηθεί ότι προέκυψαν μέσω του υλικού που εμφανίζεται σε αυτήν. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να παρακολουθεί και να εξετάζει διαρκώς τη νομιμότητα ή μη του διαφημιστικού υλικού που εμφανίζεται στον ιστότοπο (εκτός από προφανείς περιπτώσεις όπου παραβιάζονται τα δικαιώματα άλλων χρηστών ή περιπτώσεις όπου κάποιος θα μπορούσε να προσβληθεί από αντικειμενική κρίση. Η εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη με κανέναν τρόπο. Οποιαδήποτε ευθύνη που προκύπτει από το προαναφερόμενο υλικό και σχετίζεται με το διαφημιστικό υλικό που εμφανίζεται στον ιστότοπο, βαρύνει τους διαφημιστές, χορηγούς ή δημιουργούς αυτού του διαφημιστικού υλικού, οι οποίοι είναι επίσης υπεύθυνοι στον χρήστη/καταναλωτή για τα προϊόντα/υπηρεσίες τους καθώς και για τις απαραίτητες εγγυήσεις, άδειες, εγγραφές σε αρχές/μητρώα και σημάνσεις των προϊόντων/υπηρεσιών τους.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στην περίπτωση αλλαγής της διοίκησης της εταιρείας, συγχώνευση, αναδιάρθρωση, πώληση, πτώχευση και εισαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης και γενικότερα σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, θα επιτρέπεται η μεταφορά δεδομένων των χρηστών στο επίπεδο που αυτό είναι απαραίτητο για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών της παρούσας. Η μεταβίβαση αυτή θα γίνεται πάντοτε μετά από τη συμφωνία της παραλαβούσης επιχείρησης, να σεβαστεί τους νόμους περί προσωπικών δεδομένων. Ακόμη, πριν από την τέλεση οποιασδήποτε τέτοιας μεταβίβασης θα γίνεται ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών των υπηρεσιών της εταιρείας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Ορίζεται ότι η εταιρεία δεν θα αποθηκεύει στοιχεία και δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός και αν έχει παρασχεθεί προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του νόμιμου κηδεμόνα τους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Σε περίπτωση που λόγω αμέλειας αποθηκευτούν τα παραπάνω δεδομένα, η εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση οφείλει να διαγράψει τα δεδομένα αυτά και να αποφύγει στο μέλλον οιανδήποτε παρόμοια διαδικασία.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

To One of One Hotel παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες/πελάτες της τη δυνατότητα να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν και να διαγράψουν δεδομένα που έχουν παραχωρήσει μετά από επικοινωνία τους με το www.oneofonehotel.com. Προκειμένου να εκκινήσει η ανωτέρω διαδικασία θα πρέπει να προηγηθεί η επικοινωνία του χρήστη με την εταιρεία, η οποία θα προχωρήσει στην άμεση τροποποίηση των δεδομένων του επισκέπτη. Η προηγούμενη ταυτοποίηση του χρήστη είναι απαραίτητη για την επιβεβαίωση της διαδικασίας και την ασφάλεια της διατήρησης των δεδομένων. Εν προκειμένω, για την τροποποίηση των πληροφοριών σας, ή να θέσετε οποιοδήποτε ερώτημα σε σχέση με τις υπηρεσίες και την λειτουργία της εταιρίας θα πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected].

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται από χρήστες/επισκέπτες/επισκέπτες/πελάτες διατηρούνται μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, όπως αναφέρεται παραπάνω. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης/επισκέπτης/πελάτης επιλέξει ή ζητήσει την αφαίρεση και διαγραφή των δεδομένων του από αυτόν τον ιστότοπο, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τα σχετίζονται θα διαγράφονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών, εκτός εάν υπάρχει νομικός λόγος για περαιτέρω αποθήκευση τους στο σύστημά μας, οπότε θα εξεταστεί η διαγραφή των δεδομένων. Τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού χρήστη που ενδέχεται να ζητηθούν κατά τη διαδικασία κράτησης, τα διαχειρίζεται ο πάροχος τραπεζικών υπηρεσιών και δεν διατηρούνται από το σύστημά μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται με τη χρήση cookies διατηρούνται για 1 μήνα από τη στιγμή που δίνεται η σχετική συγκατάθεση, όταν ο χρήστης εισέρχεται στον ιστότοπο του ξενοδοχείου ή γίνεται η γενική χρήση των υπηρεσιών μας και διαγράφονται μετά την προαναφερόμενη περίοδο, χωρίς την έκδοση συγκεκριμένης έγκρισης ή ειδοποίησης.

ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες κατά την περιήγηση/χρήση του ιστότοπου www.oneofonehotel.com ή οποιασδήποτε άλλης πηγής και θεωρούνται απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου του One of One Hotel και των υπηρεσιών του, διατηρούνται και προστατεύονται από την εταιρεία. Για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα των πελατών μας προστατεύονται με τον ορθό τρόπο και διασφαλίζονται, υιοθετούμε και εγκαθιστούμε κάθε σύγχρονο τεχνολογικά προηγμένο σύστημα προστασίας δεδομένων. Τα δεδομένα και οι πληροφορίες χρήστη προστατεύονται από οποιαδήποτε διαδικασία που αντιτίθεται στην τυπική λειτουργία της εταιρείας, δηλαδή από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παρεμβολή, κακόβουλη τροποποίηση, απώλεια, κλοπή, τροποποίηση ή καταστροφή. Η εταιρεία μας επιτρέπεται να επεξεργάζεται τις πληροφορίες που της παρέχονται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρέχουμε άδεια πρόσβασης σε όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες των χρηστών/επισκεπτών μόνο στους υπαλλήλους μας και στους άμεσους συνεργάτες μας, στους οποίους η πρόσβαση αυτή είναι υποχρεωτική και, επομένως, επιτρέπεται, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας. Ο παρών κανονισμός επανεξετάζεται και τροποποιείται όταν χρειάζεται. Σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες της εταιρείας είναι σύμφωνες και θα είναι πάντα σύμφωνα με το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο όπως ισχύει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ).

Τα δικαιώματα των χρηστών/επισκεπτών του www.oneofonehotel.com, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679, σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αναπτύσσονται και ισχύουν ως εξής:

Δικαίωμα πρόσβασης: Όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους στοιχεία, οι χρήστες/πελάτες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν να ενημερωθούν σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας που τους υποβάλλουμε. Οι χρήστες/πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν μια ενημερωτική ειδοποίηση, να ενημερωθούν πλήρως για τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε ή ελέγχουμε και τις μεθόδους συλλογής μας, καθώς και να ζητήσουν να λάβουν αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων που αποθηκεύουμε στο σύστημά μας. Παρόλα αυτά, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενδιαφερόμενο χρήστη/πελάτη για την παροχή του αντιγράφου.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης: Η συγκατάθεση που παρέχεται από τους χρήστες/επισκέπτες του www.oneofonehotel.com, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή για μελλοντική χρήση.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που παρέχονται με πρωτοβουλία του χρήστη/πελάτη, αποθηκεύονται με ασφάλεια και ασφάλεια. Όλοι οι χρήστες/πελάτες έχουν το δικαίωμα να μας ζητήσουν να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στα αρχεία μας και τους αφορούν.

Δικαίωμα Περιορισμού: Οι χρήστες/πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και πληροφοριών, α) εάν πιστεύουν ότι η προαναφερόμενη επεξεργασία είναι παράνομη, β) εάν δεν επιθυμούν την περαιτέρω επεξεργασία τους δεδομένα αντί να τα διαγράψουμε εντελώς από το σύστημά μας, γ) εάν επιθυμούν να λάβουν αρχείο με τα τεκμηριωμένα προσωπικά τους δεδομένα για νομικούς σκοπούς τη στιγμή που δεν είναι απαραίτητα για το σύστημά μας και τέλος δ) σε περίπτωση που έχουν αντίρρηση λαμβάνοντας υπόψη την επεξεργασία που ασκούμε εμείς και οι συνεργάτες μας, ε) σε περίπτωση αντίρρησης σχετικά με την ακρίβεια των δεδομένων τους.

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Οι χρήστες/πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να λάβουν τα δεδομένα που μας έχουν παράσχει, σε αναγνώσιμη μορφή ή να μας ζητήσουν να μεταφέρουμε το αρχείο, στο βαθμό που είναι τεχνολογικά εφικτό, σε άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας που θα υποδειχθεί σε εμάς από αυτούς.

Δικαίωμα διαγραφής: Οι χρήστες/πελάτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την πλήρη διαγραφή των δεδομένων και των πληροφοριών τους από το σύστημά μας, θεωρώντας ότι οι πληροφορίες τους δεν είναι πλέον απαραίτητες για την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας. Τα δεδομένα δεν θα διαγραφούν όταν υπάρχει ιδιαίτερος νομικός λόγος για τη διατήρησή τους.

Δικαίωμα αντίρρησης: Οι χρήστες/πελάτες έχουν δικαίωμα αντίρρησης στην επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών τους. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση και επεξεργασία των δεδομένων τους από την εταιρεία μας ή τους συνεργάτες μας, μετά την σχετική άσκηση του δικαιώματος, για τους σκοπούς της εταιρείας μας, θα τερματιστεί, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία που πραγματοποιείται δεν είναι αποτέλεσμα της συγκατάθεσης του χρήστη/πελάτη, αλλά πραγματοποιείται από δική μας ιδία πρωτοβουλία. Το δικαίωμα αντίρρησης δεν θα εφαρμοστεί στην περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη λειτουργεί ως μέρος της γενικής νομικής υποχρέωσης μας, με σκοπό την υπεράσπιση των συμφερόντων της εταιρείας μας και την υποστήριξη τυχόν νομικών αξιώσεων. Στη συνέχεια, οι χρήστες/πελάτες μπορούν αργότερα να μας ζητήσουν να σταματήσουμε την επεξεργασία και να διαγράψουμε εν μέρει τα δεδομένα τους από το σύστημά μας. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να τερματίσουμε την επεξεργασία, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι νόμιμοι λόγοι και υποχρεώσεις που υπερισχύουν του δικαιώματος του χρήστη/πελάτη.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης του www.oneofonehotel.com θεωρεί ότι η επεξεργασία και των προσωπικών του δεδομένων, που συλλέγονται από την εταιρεία, πραγματοποιείται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει καταγγελία στην Εποπτική Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας όπου κατοικεί ή σε αυτόν που είναι υπεύθυνος για τη χώρα στην οποία σημειώθηκε η εικαζόμενη παραβίαση.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε κάποια από τα στοιχεία του και η εταιρεία δεν μπορεί να παράσχει τέτοια πρόσβαση λόγω νομικών περιορισμών, θα τον ειδοποιήσουμε για τον λόγο της άρνησης.

Χρονική περίοδος: Μετά τη σχετική πρωτοβουλία του χρήστη, η εταιρεία χρειάζεται τουλάχιστον 30 ημέρες για να επεξεργαστεί και να ικανοποιήσει οποιοδήποτε αίτημα. Η προαναφερθείσα περίοδος μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με τη φύση του αιτήματος, μετά από ενημέρωση του χρήστη.

Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να εντοπίσουμε έναν χρήστη/επισκέπτη/πελάτη στο σύστημά μας, δεν θα μπορούμε να τον αντιμετωπίζουμε ως Υποκείμενο δεδομένων, επομένως δεν θα μπορεί να ασκήσει τα προαναφερθέντα νομικά δικαιώματα, εκτός εάν μας παράσχει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για την ταυτοποίησή του. Στη συνέχεια, σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης/πελάτης μας ζητήσει να απέχουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω μελλοντική επικοινωνία μαζί του/της, θα αποθηκεύσουμε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να αναγνωρίσουμε ότι πρέπει να απέχουμε από τέτοια δραστηριότητα.

Για οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματα των χρηστών/επισκεπτών/πελατών, οι χρήστες μας είναι ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσουν μαζί μας ανά πάσα στιγμή και να αντιταχθούν στη χρήση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή οποιασδήποτε άλλες πληροφορίες από την εταιρεία μας, στέλνοντας ένα e-mail στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected]

Σε κάθε άλλη περίπτωση που οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες θεωρούν ότι η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που μας παρέχουν επηρεάζεται αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο, θα τους δίνεται η δυνατότητα να απευθύνουν έκκληση στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΔΠΔ) χρησιμοποιώντας την παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

www.dpa.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ωστόσο, πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε μέθοδο επικοινωνίας με την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (HDPA), επικοινωνήστε μαζί μας στέλνοντάς μας ένα e-mail στο [email protected].

Επιπλέον, η εταιρεία μας, μέσω του παρόντος Κανονισμού, και όπως προαναφέρθηκε, διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, να ενημερώσει, να βελτιώνει και να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική. Ως εκ τούτου, συνιστάται ιδιαίτερα στους χρήστες του www.oneofonehotel.com, να επισκέπτονται αυτόν τον ιστότοπο για να διαβάζουν τον παρόντα Κανονισμό σε τακτική βάση, προκειμένου να ενημερώνονται πλήρως για τυχόν ενημερώσεις σχετικά με οποιεσδήποτε πιθανές τροποποιήσεις. Οι χρήστες δεν θα ειδοποιούνται, κατόπιν της ανανέωσης/τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού, αλλά θα λαμβάνουν ενημερώσεις που περιέχουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, μέσω της χρήσης αυτού του ιστότοπου ή μέσω e-mail.

Η κοινή και συνήθης χρήση του www.oneofonehotel.com, καθώς και κάθε ειδική συγκατάθεση και έγκριση που ενδέχεται να ζητηθεί περιστασιακά από τους χρήστες όταν κρίνεται απαραίτητο, θα συνιστά και θα θεωρείται ως αυτόματη αποδοχή και συναίνεση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως ανακοινώνονται και ισχύουν μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.